Arbeiten - 2023   I

Nikola Dimitrov, Rhythmen Rot I, 2023, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 140 × 110 cm

Rhythmen Rot I, 2023, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 140 × 110 cm
Nikola Dimitrov, Rhythmen Rot II, 2023, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 140 × 110 cm

Rhythmen Rot II, 2023, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 140 × 110 cm
Nikola Dimitrov, Rhythmen Rot III, 2023, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 140 × 110 cm

Rhythmen Rot III, 2023, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 140 × 110 cm
Nikola Dimitrov, Rhythmen OrangeGelb, 2023, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 140 × 110 cm

Rhythmen Orangegelb, 2023, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 140 × 110 cm