Arbeiten - 2017   V

Nikola Dimitrov, NachtKlang I, 2017, Pigmente, Bindemittel, Lösungsmittel auf Leinwand, 140 x 110 cm

NachtKlang I, 2017, Pigmente, Bindemittel, Lösungsmittel auf Leinwand, 140 x 110 cm
Nikola Dimitrov, NachtKlang II, 2017, Pigmente, Bindemittel, Lösungsmittel auf Leinwand, 140 x 110 cm

NachtKlang II, 2017, Pigmente, Bindemittel, Lösungsmittel auf Leinwand, 140 x 110 cm
Nikola Dimitrov, NachtKlang III, 2017, Pigmente, Bindemittel, Lösungsmittel auf Leinwand, 140 x 110 cm

NachtKlang III, 2017, Pigmente, Bindemittel, Lösungsmittel auf Leinwand, 140 x 110 cm